ورود/ثبت نام

آزمون آنلاین آزمایشی هماهنگ کشوری - منتا

بنر
بنر
بنر
بنر

برای دریافت مشاوره رایگان، لطفا اطلاعاتت رو وارد کن:

منتآزمون 1401

https://www.monta.ir/static/assets/images/montazmoon/cards/12-ensani.jpg

12

مرحله آزمون هماهنگ+

11

مرحله آزمون هوشمند

قیمت هر مرحله: 50,000تومان

https://www.monta.ir/static/assets/images/montazmoon/cards/12-riazi.jpg

12

مرحله آزمون هماهنگ+

11

مرحله آزمون هوشمند

قیمت هر مرحله: 50,000تومان

https://www.monta.ir/static/assets/images/montazmoon/cards/12-tajrobi.jpg

12

مرحله آزمون هماهنگ+

11

مرحله آزمون هوشمند

قیمت هر مرحله: 50,000تومان

https://www.monta.ir/static/assets/images/montazmoon/cards/11-ensani.jpg

8

مرحله آزمون هماهنگ+

7

مرحله آزمون هوشمند

قیمت هر مرحله: 40,000تومان

https://www.monta.ir/static/assets/images/montazmoon/cards/11-riazi.jpg

8

مرحله آزمون هماهنگ+

7

مرحله آزمون هوشمند

قیمت هر مرحله: 40,000تومان

https://www.monta.ir/static/assets/images/montazmoon/cards/11-tajrobi.jpg

8

مرحله آزمون هماهنگ+

7

مرحله آزمون هوشمند

قیمت هر مرحله: 40,000تومان

https://www.monta.ir/static/assets/images/montazmoon/cards/10-ensani.jpg

8

مرحله آزمون هماهنگ+

7

مرحله آزمون هوشمند

قیمت هر مرحله: 40,000تومان

https://www.monta.ir/static/assets/images/montazmoon/cards/10-riazi.jpg

8

مرحله آزمون هماهنگ+

7

مرحله آزمون هوشمند

قیمت هر مرحله: 40,000تومان

https://www.monta.ir/static/assets/images/montazmoon/cards/10-tajrobi.jpg

8

مرحله آزمون هماهنگ+

7

مرحله آزمون هوشمند

قیمت هر مرحله: 40,000تومان

https://www.monta.ir/static/assets/images/montazmoon/cards/09.jpg

3

مرحله آزمون هماهنگ+

2

مرحله آزمون هوشمند

قیمت هر مرحله: 30,000تومان

https://www.monta.ir/static/assets/images/montazmoon/cards/08.jpg

3

مرحله آزمون هماهنگ+

2

مرحله آزمون هوشمند

قیمت هر مرحله: 30,000تومان

https://www.monta.ir/static/assets/images/montazmoon/cards/07.jpg

3

مرحله آزمون هماهنگ+

2

مرحله آزمون هوشمند

قیمت هر مرحله: 30,000تومان

https://www.monta.ir/static/assets/images/montazmoon/cards/06.jpg

3

مرحله آزمون آمادگی تیزهوشان

قیمت هر مرحله: 30,000تومان

چرا منتآزمون؟


1آزمون های هوشمند شخصی سازی شده
2تکالیف و تمرین های شخصی سازی شده
3حذف امکان تقلب به شیوه هوشمند
4گزارش گیری و وضعیت سنجی دانش آموز
5منطبق با برنامه ی کلاس های منتآکادمی
چرا منتآزمون
برای اولین بار در ایران, آزمون براساس نقاط قوت و ضعف هر دانش آموز