خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی 3 و کنکور پایه

پایه و رشته:دوازدهم رشته تجربي
ناظر علمی:علیرضا برایی نژاد,علیرضا برائی نژاد
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
4042دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
81ساعت ویدیو آموزشی
9042سوال تستی
4042کاربر
81 ساعتویدیو آموزشی
9042سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل سیزدهم: تابع جز صحیح

فصل اول: تابع

فصل دو: مثلثات

فصل سوم: حد

فصل چهارم: مشتق

فصل پنجم: کاربرد مشتق

فصل ششم: هندسه

فصل هفتم: احتمال

فصل هشتم : مباحث مقدماتی

فصل نهم: آنالیز

فصل ده: معادلات و نامعادلات و تابع درجه دوم

فصل یازده: تابع نمایی و لگاریتمی

فصل دوازده: قدرمطلق

فصل سیزدهم: تابع جز صحیح

فصل چهارده: هندسه تحلیلی

فصل پانزده: مجموعه - الگو - دنباله

فصل شانزده: ترسیم های هندسی و استدلال

فصل هفدهم : پیوستگی

فصل هجدهم: آمار