خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی منطق

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته انساني
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
1300دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
15ساعت ویدیو آموزشی
535سوال تستی
1300کاربر
15 ساعتویدیو آموزشی
535سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

بخش نخست: منطق و مباحث آن

بخش دوم: روابط میان ذهن و زبان و خارج

بخش چهارم: استدلال استقرایی

بخش ششم: قضیۀ شرطی و قیاس استثنایی

بخش هفتم: منطق کاربردی

بخش نخست: منطق و مباحث آن

بخش دوم: روابط میان ذهن و زبان و خارج

بخش سوم: تعریف

بخش چهارم: استدلال استقرایی

بخش پنجم: قضیۀ حملی و قیاس اقترانی

بخش ششم: قضیۀ شرطی و قیاس استثنایی

بخش هفتم: منطق کاربردی