خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی و آمار 1

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته انساني
ناظر علمی:علیرضا برائی نژاد
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
1231دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
4ساعت ویدیو آموزشی
1648سوال تستی
1231کاربر
4 ساعتویدیو آموزشی
1648سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه