خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی علوم تجربی هشتم

پایه:هشتم
ناظر علمی:مونا علیزاده
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
939دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
1ساعت ویدیو آموزشی
1987سوال تستی
939کاربر
1 ساعتویدیو آموزشی
1987سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل اول: مخلوط و جداسازی مواد

فصل دوم: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

فصل سوم: از درون اتم چه خبر

تنظیم عصبی

حس و حرکت

تنظیم هورمونی

الفبای زیست فناوری

تولید مثل در جانداران

الکتریسیته

مغناطیس

کانی ها

سنگ ها

هوازدگی

نور و ویژگی های آن

شکست نور