خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی علوم تجربی ششم

پایه:ششم
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
403دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
1114سوال تستی
403کاربر
1114سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

زنگ علوم

سرگذشت دفتر من

کارخانه‌ی کاغذسازی

سفر به اعماق زمین

زمین پویا

ورزش و نیرو (۱)

ورزش و نیرو (۲)

طراحی کنیم و بسازیم

سفر انرژی

خیلی کوچک، خیلی بزرگ

شگفتی‌‏های برگ

جنگل برای کیست؟

سالم بمانیم

از گذشته تا آینده

زنگ علوم

سرگذشت دفتر من

کارخانه‌ی کاغذسازی

سفر به اعماق زمین

زمین پویا

ورزش و نیرو (۱)

ورزش و نیرو (۲)

طراحی کنیم و بسازیم

سفر انرژی

خیلی کوچک، خیلی بزرگ

شگفتی‌‏های برگ

جنگل برای کیست؟

سالم بمانیم

از گذشته تا آینده