خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی فیزیک 1 رشته تجربی

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته تجربي
ناظر علمی:محمدعلی یعقوبی
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
4005دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
2652سوال تستی
4005کاربر
10 ساعتویدیو آموزشی
2652سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل چهارم: دما و گرما

بسته ۱: دما و دماسنجی(درس 17 از 20)

بسته ۲: انبساط گرمایی(درس 18 از 20)

بسته۳: گرما(درس 19 از 20)

بسته ۴: تغییر حالت های ماده و روش‌های انتقال گرما(درس 20 از 20)