خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی فیزیک 1 رشته ریاضی

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته رياضي
ناظر علمی:محمدعلی یعقوبی
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
1776دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
2996سوال تستی
1776کاربر
17 ساعتویدیو آموزشی
2996سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل اول: فیزیک و اندازه‌گیری

بستۀ 1: فیزیک، دانش بنیادی و مدل سازی در فیزیک(درس 1 از 25)

بستۀ 2: اندازه گیری و یکاها(درس 2 از 25)

بستۀ 3: تبدیل یکاها و نمادگذاری علمی(درس 3 از 25)

بستۀ 4: سازگاری یکاها و اندازه گیری دقت(درس 4 از 25)

بستۀ 5: چگالی(درس 5 از 25)