خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی هفتم

پایه:هفتم
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
1301دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
4ساعت ویدیو آموزشی
2099سوال تستی
1301کاربر
4 ساعتویدیو آموزشی
2099سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل اول : راهبردهای حل مسئله

بسته 1: مراحل حل مسئله و راهبرد رسم شکل(درس 1 از 40)

بسته ۲: راهبرد الگوسازی و حذف حالت‌های نامطلوب(درس 2 از 40)

بسته 3: راهبرد الگویابی و الگوهای حسابی(درس 3 از 40)

بسته 4: الگوهای مربعی و مثلثی(درس 4 از 40)

بسته ۵: راهبرد حدس و آزمایش و زیرمسئله(درس 5 از 40)

بسته ۶: راهبرد حل مسئله ساده‌تر و روش‌های نمادین(درس 6 از 40)