خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی هفتم

پایه:هفتم
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
920دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
4ساعت ویدیو آموزشی
2099سوال تستی
920کاربر
4 ساعتویدیو آموزشی
2099سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل اول : راهبردهای حل مسئله

بسته 1: مراحل حل مسئله و راهبرد رسم شکل(درس 1 از 40)

بسته 2: راهبرد الگوسازی و حذف حالتهای نامطلوب(درس 2 از 40)

بسته 3: راهبرد الگویابی و الگوهای حسابی(درس 3 از 40)

بسته 4: الگوهای مربعی و مثلثی(درس 4 از 40)

بسته5: راهبرد حدس و آزمایش و زیرمسئله(درس 5 از 40)

بسته 6: راهبرد حل مسئله ساده تر و روش های نمادین(درس 6 از 40)