خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی هفتم

پایه:هفتم
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
920دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
4ساعت ویدیو آموزشی
2099سوال تستی
920کاربر
4 ساعتویدیو آموزشی
2099سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل پنجم : شمارنده ها و اعداد اول

اعداد اول(درس 22 از 40)

شمارنده های اول و تجزیه(درس 23 از 40)

بزرگ ترین شمارنده مشترک(درس 24 از 40)

کوچک ترین مضرب مشترک(درس 25 از 40)