خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی هفتم

پایه:هفتم
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
920دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
4ساعت ویدیو آموزشی
2099سوال تستی
920کاربر
4 ساعتویدیو آموزشی
2099سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل ششم : سطح و حجم

حجم های هندسی(درس 26 از 40)

محاسبه حجم های منشوری(درس 27 از 40)

مساحت جانبی و کل(درس 28 از 40)

حجم و سطح(درس 29 از 40)