خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی هفتم

پایه:هفتم
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
920دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
4ساعت ویدیو آموزشی
2099سوال تستی
920کاربر
4 ساعتویدیو آموزشی
2099سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل هفتم : توان و جذر

مفهوم توا ن(درس 30 از 40)

محاسبه عبارت توان دا ر(درس 31 از 40)

ساده کردن عبارت های توان دار(درس 32 از 40)

جذر و ریشه(درس 33 از 40)