خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی ششم

پایه:ششم
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
521دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
846سوال تستی
521کاربر
846سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

ریاضی ششم

عدد و الگوهای عددی(درس 1 از 7)

کسر(درس 2 از 7)

اعداد اعشاری(درس 3 از 7)

تقارن و مختصات(درس 4 از 7)

اندازه گیری(درس 5 از 7)

تناسب و درصد(درس 6 از 7)

تقریب(درس 7 از 7)