خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی مطالعات اجتماعی ششم

پایه:ششم
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
263دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
818سوال تستی
263کاربر
818سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

مطالعات اجتماعی ششم

درس اول و دوم: دوستی و آداب دوستی(درس 1 از 12)

درس سوم و چهارم: تصمیم گیری چیست؟ و چگونه تصمیم بگیریم؟(درس 2 از 12)

درس پنجم و ششم: عوامل مؤثر در کشاورزی و محصولات کشاورزی، از تولید تا مصرف(درس 3 از 12)

درس هفتم و هشتم: طلای سیاه و انرژی را بهتر مصرف کنیم(درس 4 از 12)

درس نهم و دهم: پیشرفت های علمی مسلمانان و چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟(درس 5 از 12)

درس یازدهم و دوازدهم: اصفهان؛ نصف جهان و چرا فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه شکوفا شد؟(درس 6 از 12)

درس سیزدهم و چهاردهم: برنامه ی روزانه ی متعادل و برنامه ریزی برای اوقات فراغت(درس 7 از 12)

درس پانزدهم: انواع لباس(درس 8 از 12)

درس هفدهم و هجدهم: ویژگی های دریاهای ایران و دریا، نعمت خداوندی(درس 9 از 12)

درس نوزدهم: همسایگان ما(درس 10 از 12)

درس بیست و یکم و بیست و دومم: استعمار چیست؟ و مبارزه ی مردم ایران با استعمار(درس 11 از 12)

درس بیست و سوم و بیست و چهارم: خرّمشهر در چنگال دشمن(درس 12 از 12)