خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی مطالعات اجتماعی ششم

پایه:ششم
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
272دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
818سوال تستی
272کاربر
818سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

مطالعات اجتماعی ششم

درس اول و دوم: دوستی و آداب دوستی(درس 1 از 12)

درس سوم و چهارم: تصمیم گیری چیست؟ و چگونه تصمیم بگیریم؟(درس 2 از 12)

درس پنجم و ششم: عوامل مؤثر در کشاورزی و محصولات کشاورزی، از تولید تا مصرف(درس 3 از 12)

درس هفتم و هشتم: طلای سیاه و انرژی را بهتر مصرف کنیم(درس 4 از 12)

درس نهم و دهم: پیشرفت های علمی مسلمانان و چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟(درس 5 از 12)

درس یازدهم و دوازدهم: اصفهان؛ نصف جهان و چرا فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه شکوفا شد؟(درس 6 از 12)

درس سیزدهم و چهاردهم: برنامه ی روزانه ی متعادل و برنامه ریزی برای اوقات فراغت(درس 7 از 12)

درس پانزدهم: انواع لباس(درس 8 از 12)

درس هفدهم و هجدهم: ویژگی های دریاهای ایران و دریا، نعمت خداوندی(درس 9 از 12)

درس نوزدهم: همسایگان ما(درس 10 از 12)

درس بیست و یکم و بیست و دومم: استعمار چیست؟ و مبارزه ی مردم ایران با استعمار(درس 11 از 12)

درس بیست و سوم و بیست و چهارم: خرّمشهر در چنگال دشمن(درس 12 از 12)