خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی اقتصاد دهم

پایه و رشته:دهم رشته انساني
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
296دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
427سوال تستی
296کاربر
427سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

اقتصاد دهم

درس اول تا چهارم(درس 1 از 4)

درس پنجم تا هفتم(درس 2 از 4)

درس هشتم تا یازدهم(درس 3 از 4)

درس دوازدهم تا چهاردهم(درس 4 از 4)