خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی شیمی 1

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته رياضي, تجربي
ناظر علمی:سید محسن هاشمی
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
9051دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
14ساعت ویدیو آموزشی
3007سوال تستی
9051کاربر
14 ساعتویدیو آموزشی
3007سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل اول ـ کیهان زادگاه الفبای هستی

بستۀ 1: عنصرها چگونه پدید آمدند؟(درس 1 از 25)

بستۀ 2: اختلاف نوترون، پروتون و الکترون و نماد ذرات زیراتمی(درس 2 از 25)

بستۀ 3: ایزوتوپ(درس 3 از 25)

بستۀ 4: جرم اتمی(درس 4 از 25)

بستۀ 5: مسائل استوکیومتری(درس 5 از 25)

بستۀ ۶: نور و طیف های آن و طیف نشری خطی هیدروژن(درس 6 از 25)

بستۀ 7: آرایش یون ها و قاعدۀ آفبا(درس 7 از 25)

بستۀ ۸: تعیین دوره و گروه و لایۀ ظرفیت(درس 8 از 25)

بستۀ ۹: نامگذاری ترکیبات یونی(درس 9 از 25)