خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی علوم تجربی هشتم

پایه:هشتم
ناظر علمی:مونا علیزاده
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
939دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
1ساعت ویدیو آموزشی
1987سوال تستی
939کاربر
1 ساعتویدیو آموزشی
1987سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل دوم: تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

بسته ۱: تغییر شیمیایی و فیزیکی(درس 5 از 22)

بسته ۲: مثلث آتش و معادلۀ سوختن شمع(درس 6 از 22)

بسته ۳: سوختن کامل و ناقص و ساخت باتری(درس 7 از 22)