خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی هفتم

پایه:هفتم
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
920دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
4ساعت ویدیو آموزشی
2099سوال تستی
920کاربر
4 ساعتویدیو آموزشی
2099سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل دوم : عددهای صحیح

بسته 1:کاربردهای اعداد علامت دار و مقایسه قرینه اعداد صحیح(درس 7 از 40)

بسته 2: جمع و تفریق اعداد صحیح(درس 8 از 40)

بسته 3: تکنیک های محاسبۀ مجموع های طولانی(درس 9 از 40)

بسته ۴: ضرب و تقسیم اعداد صحیح(درس 10 از 40)