خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی هفتم

پایه:هفتم
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
920دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
4ساعت ویدیو آموزشی
2099سوال تستی
920کاربر
4 ساعتویدیو آموزشی
2099سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل سوم : جبر و معادله

بسته ۱: تبدیل عبارت کلامی به عبارت جبری و بیان مسئله ها به زبان ریاضی(درس 11 از 40)

بسته ۲: بیان الگوهای عددی با عبارت جبری(درس 12 از 40)

بسته ۳: بیان مساحت و محیط با عبارت جبری و رابطه بین دو متغیر در جدول ها(درس 13 از 40)

بسته ۴: ساده کردن عبارت های جبری(درس 14 از 40)

بسته ۵: مقدار عددی یک عبارت جبری(درس 15 از 40)

بسته ۶: معادله و روش حل آن(درس 16 از 40)

بسته ۷:کاربرد معادله در حل مسائل(درس 17 از 40)