خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی هفتم

پایه:هفتم
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
1301دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
4ساعت ویدیو آموزشی
2099سوال تستی
1301کاربر
4 ساعتویدیو آموزشی
2099سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل سوم : جبر و معادله

بسته ۱: تبدیل عبارت کلامی به عبارت جبری و بیان مسئله‌ها به زبان ریاضی(درس 13 از 40)

بسته ۲: بیان الگوهای عددی با عبارت جبری(درس 16 از 40)

بسته ۳: بیان مساحت و محیط با عبارت جبری و رابطه بین دو متغیر در جدول‌ها(درس 17 از 40)

بسته ۴: ساده کردن عبارت‌های جبری(درس 20 از 40)

بسته ۵: مقدار عددی یک عبارت جبری(درس 21 از 40)

بسته ۶: معادله و روش حل آن(درس 22 از 40)

بسته ۷: کاربرد معادله در حل مسائل(درس 23 از 40)