خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی 3 و کنکور پایه

پایه و رشته:دوازدهم رشته تجربي
ناظر علمی:علیرضا برایی نژاد,علیرضا برائی نژاد
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
3368دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
8472سوال تستی
3368کاربر
81 ساعتویدیو آموزشی
8472سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل دو: مثلثات

بسته ۱: زاویه و واحدهای آن(درس 51 از 107)

بستۀ ۲: نسبت های مثلثاتی در مثلث قائم الزاویه(درس 52 از 107)

بستۀ ۳: مساحت مثلث(درس 53 از 107)

بستۀ ۴: دایرۀ مثلثاتی(درس 54 از 107)

بستۀ ۵: تغییرات نسبت های مثلثاتی در دایره(درس 55 از 107)

بستۀ ۶: ساده کردن کمان ها(زوایای ترکیبی)(درس 56 از 107)

بستۀ ۷: روابط مثلثاتی(درس 57 از 107)

بستۀ ۸: نسبت های مثلثاتی دو برابر کمان(درس 58 از 107)

بستۀ ۹: توابع مثلثاتی سینوس و کسینوس(درس 59 از 107)

بستۀ ۱۰: تناوب و تانژانت(درس 60 از 107)

بستۀ ۱۱: نوشتن ضابطۀ تابع مثلثاتی و نمودارهای مثلثاتی(درس 61 از 107)

بستۀ ۱۲: معادلات مثلثاتی سینوس و کسینوس(درس 62 از 107)