خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی هوش و استعداد تحلیلی

پایه:ششم
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
309دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
306سوال تستی
309کاربر
306سوال تستی

هوش و استعداد تحلیلی

هوش زبانی - کلامی(درس 1 از 4)

هوش ریاضی - منطقی(درس 2 از 4)

هوش تصویری - فضایی(درس 3 از 4)

سرعت و دقت(درس 4 از 4)