خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی علوم تجربی هفتم

پایه:هفتم
ناظر علمی:مونا علیزاده
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
842دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
1ساعت ویدیو آموزشی
1185سوال تستی
842کاربر
1 ساعتویدیو آموزشی
1185سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل سوم

بسته ۱: مواد در تمام بخش‌های زندگی ما و مطالعه ذرات سازنده مواد(درس 5 از 19)

بسته ۲: ساختار اتمی مواد و مقایسه ویژگی عنصرها (فلزی و نافلزی) و حالت‌های ماده(درس 6 از 19)

بسته ۳: افزایش حجم مواد بر اثر گرما و تغییر حالت مواد(درس 7 از 19)