خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی 3 و کنکور پایه

پایه و رشته:دوازدهم رشته تجربي
ناظر علمی:علیرضا برایی نژاد,علیرضا برائی نژاد
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
3368دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
8472سوال تستی
3368کاربر
81 ساعتویدیو آموزشی
8472سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل دوازده: قدرمطلق

بستۀ ۱: تعریف قدرمطلق و ویژگی های آن(درس 128 از 107)

بستۀ ۲: روش کلی رسم نمودارهای قدرمطلقی(درس 129 از 107)

بستۀ ۳: نمودارهای خاص قدرمطلقی(درس 130 از 107)

بستۀ ۴: معادلات قدرمطلقی(درس 131 از 107)

بستۀ ۵: نامعادلات قدرمطلقی(درس 132 از 107)