خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی 3 و کنکور پایه

پایه و رشته:دوازدهم رشته تجربي
ناظر علمی:علیرضا برایی نژاد,علیرضا برائی نژاد
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
3368دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
8472سوال تستی
3368کاربر
81 ساعتویدیو آموزشی
8472سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل شانزده: ترسیم های هندسی و استدلال

بستۀ ۱: مکان هندسی و نقطه یابی(درس 143 از 107)

بستۀ ۲: ترسیم های هندسی(درس 144 از 107)

بستۀ ۳: نسبت و تناسب استدلال ها(درس 145 از 107)

بستۀ ۴: قضیۀ تالس(درس 146 از 107)

بستۀ ۵: تشابه(درس 147 از 107)