خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی فیزیک 1 رشته تجربی

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته تجربي
ناظر علمی:محمدعلی یعقوبی
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
3348دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
10ساعت ویدیو آموزشی
2652سوال تستی
3348کاربر
10 ساعتویدیو آموزشی
2652سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل دوم: ویژگی‌های فیزیکی مواد

بسته ۱: حالت های ماده(درس 6 از 20)

بسته ۲: نیرهای بین مولکولی(درس 7 از 20)

بسته ۳: رابطه فشار و نیرو - فشار در مایعات(درس 8 از 20)

بسته ۴: فشار در گازها(درس 9 از 20)

بسته ۵: شناوری(درس 10 از 20)