خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی 3 و کنکور پایه

پایه و رشته:دوازدهم رشته تجربي
ناظر علمی:علیرضا برایی نژاد,علیرضا برائی نژاد
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
3368دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
8472سوال تستی
3368کاربر
81 ساعتویدیو آموزشی
8472سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل سوم: حد

بسته ۱: بخش پذیری(درس 84 از 107)

بسته ۲: همسایگی، قضایای حد و محاسبه حد چپ و راست(درس 85 از 107)

بسته ۳: حد توابع جزء صحیح(درس 86 از 107)

بسته ۴: محاسبه حد از روی نمودار(درس 87 از 107)

بسته ۵: صفر صفرم های جبری(درس 88 از 107)

بسته ۶: حد بی نهایت(درس 89 از 107)

بسته ۷: حد در بی نهایت و حالت مبهم بی نهایت تقسیم بر بی نهایت(درس 90 از 107)