خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی 3 و کنکور پایه

پایه و رشته:دوازدهم رشته تجربي
ناظر علمی:علیرضا برایی نژاد,علیرضا برائی نژاد
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
3368دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
8472سوال تستی
3368کاربر
81 ساعتویدیو آموزشی
8472سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل هفتم: احتمال

بسته ۱: فضای نمونه ای و پیشامد(درس 103 از 107)

بسته۲: قوانین احتمال و آنالیز در احتمال(درس 104 از 107)

بسته ۳: مسائل تاس و سکه و فرزند(درس 105 از 107)

بسته ۴: مسائل کیسه و مهره(درس 106 از 107)

بسته ۵: احتمال شرطی(درس 107 از 107)

بسته ۶: پیشامدهای مستقل(درس 108 از 107)

بسته ۷: قاعده ضرب احتمالات و قانون احتمال کل(درس 109 از 107)