خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی 3 و کنکور پایه

پایه و رشته:دوازدهم رشته تجربي
ناظر علمی:علیرضا برایی نژاد,علیرضا برائی نژاد
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
3368دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
8472سوال تستی
3368کاربر
81 ساعتویدیو آموزشی
8472سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل نهم: آنالیز

بسته ۱: اصل ضرب و اصل جمع(درس 111 از 107)

بسته ۲: عددسازی(درس 112 از 107)

بسته ۳: فاکتوریل و جایگشت(درس 113 از 107)

بسته ۴: جایگشت های خاص(درس 114 از 107)

بسته ۵: تبدیل و ترکیب و ویژگی های آن ها(درس 115 از 107)

بسته ۶: مسائل خاص ترکیب(درس 116 از 107)