خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی 3 و کنکور پایه

پایه و رشته:دوازدهم رشته تجربي
ناظر علمی:علیرضا برایی نژاد,علیرضا برائی نژاد
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
3368دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
8472سوال تستی
3368کاربر
81 ساعتویدیو آموزشی
8472سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل چهارده: هندسه تحلیلی

بستۀ ۱: یادآوری دستگاه مختصات و معادلۀ خط(درس 134 از 107)

بستۀ ۲: فاصله دو نقطه، مرکز ثقل و مساحت مثلث و روابط موجود در متوازی الاضلاع(درس 135 از 107)

بستۀ ۳: خطوط عمود و موازی و بررسی وضعیت دو خط(درس 136 از 107)

بستۀ ۴: فاصله نقطه از خط و فاصله دو خط موازی و معادلات نیم ساز(درس 137 از 107)