خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی 3 و کنکور پایه

پایه و رشته:دوازدهم رشته تجربي
ناظر علمی:علیرضا برایی نژاد,علیرضا برائی نژاد
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
3368دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
8472سوال تستی
3368کاربر
81 ساعتویدیو آموزشی
8472سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل پانزده: مجموعه - الگو - دنباله

بستۀ ۱: جبر مجموعه ها(درس 138 از 107)

بستۀ ۲: بازه ها و مجموعه های نامتناهی(درس 139 از 107)

بستۀ ۳: الگوهای خطی و غیرخطی(درس 140 از 107)

بستۀ ۴: دنباله حسابی(درس 141 از 107)

بستۀ ۵: دنباله هندسی(درس 142 از 107)