خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی شیمی 1

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته رياضي, تجربي
ناظر علمی:سید محسن هاشمی
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
5829دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
14ساعت ویدیو آموزشی
3007سوال تستی
5829کاربر
14 ساعتویدیو آموزشی
3007سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل دوم ـ ردّ پای گازها در زندگی

بسته ۱: هوا معجونی ارزشمند(درس 10 از 25)

بسته ۲: ترکیب اکسیژن با فلزات و نافلزات(درس 11 از 25)

بسته۳: اکسیدهای سوختن و باران اسیدی(درس 12 از 25)

بسته ۴: ساختار لوییس(درس 13 از 25)

بسته ۵: ساختار لوییس یون های چند اتمی(درس 14 از 25)

بسته ۶: قانون پایستگی جرم و موازنه(درس 15 از 25)

بسته ۷: توسعه پایدار و رد پای کربن دی اکسید(درس 16 از 25)

بسته ۸: اوزون(درس 17 از 25)

بسته ۹:قانون آووگادرو(درس 18 از 25)

بسته ۱۰: استوکیومتری(درس 19 از 25)

بسته ۱۱: تولید آمونیاک(درس 20 از 25)