خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی علوم تجربی نهم

پایه:نهم
ناظر علمی:مونا علیزاده
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
2091دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
4198سوال تستی
2091کاربر
10 ساعتویدیو آموزشی
4198سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

علوم تجربی نهم

بسته۱ : گروه بندی جانوران، اسفنج ها و کیسه تنان(درس 40 از 45)

بسته۲: کرم ها(درس 41 از 45)

بسته ۳: نرم تنان و خارپوستان(درس 42 از 45)

بسته ۴: طبقه بندی بندپایان(درس 43 از 45)