خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی شیمی 2

پایه و رشته:یازدهم, دوازدهم رشته رياضي, تجربي
ناظر علمی:سید محسن هاشمی
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
5944دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
16ساعت ویدیو آموزشی
3045سوال تستی
5944کاربر
16 ساعتویدیو آموزشی
3045سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل دوم: در پی غذا سالم

بستۀ ۱: دما، انرژی گرمایی، ظرفیت گرمایی(درس 12 از 23)

بستۀ ۲: ترموشیمی و آنتالپی(درس 13 از 23)

بستۀ ۳: گروه عاملی، آنتالپی پیوندی(درس 14 از 23)

بستۀ ۴: ارزش سوختی(درس 15 از 23)

بستۀ ۵: گرماسنج و قانون هس(درس 16 از 23)

بستۀ ۶: عوامل موثر بر سرعت و بنزوئیک اسید(درس 17 از 23)

بستۀ ۷: مفاهیم اولیه بر سرعت متوسط(درس 18 از 23)

بستۀ ۸: مسائل سرعت متوسط(درس 19 از 23)

بستۀ ۹: سرعت واکنش، پسماند و بازدارنده(درس 20 از 23)