خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی 3 و کنکور پایه

پایه و رشته:دوازدهم رشته تجربي
ناظر علمی:علیرضا برایی نژاد,علیرضا برائی نژاد
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
3368دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
8472سوال تستی
3368کاربر
81 ساعتویدیو آموزشی
8472سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل اول: تابع

بسته 1: بررسی تابع بودن در نمایش زوج مرتبی و دکارتی(درس 1 از 107)

بسته ۲: بررسی تابع بودن از روی نمودار و ضابطه(درس 2 از 107)

بسته ۳: توابع خطی و مقدار تابع در یک نقطه(درس 4 از 107)

بسته ۴: دامنه در نمایش های مختلف و دامنۀ توابع گنگ و گویا(درس 5 از 107)

بسته ۵: دامنۀ توابع لگاریتمی و مثلثاتی(درس 6 از 107)

بسته ۶: محاسبۀ برد توابع(درس 9 از 107)

بسته ۷: تساوی دو تابع(درس 10 از 107)

بسته ۸: انتقال افقی و عمودی(درس 15 از 107)

بسته ۹ : رسم قدرمطلق یک تابع و قرینه نسبت به محورها(درس 39 از 107)

بسته ۱۰: تبدیل نمودار توابع(درس 40 از 107)

بسته ۱۱: تابع یک به یک(درس 41 از 107)

بسته ۱۲: یافتن وارون در نمایش زوج مرتبی و پیکانی(درس 42 از 107)

بسته ۱۳: یافتن ضابطۀ تابع وارون(درس 43 از 107)

بسته ۱۴: ویژگی‌های تابع وارون(درس 44 از 107)

بسته ۱۵: اعمال جبری روی توابع(درس 45 از 107)

بسته ۱۶: ترکیب توابع و دامنۀ ترکیب توابع(درس 46 از 107)

بسته ۱۷: یافتن تابع مجهول در ترکیب توابع(درس 47 از 107)

بسته ۱۸: وارون در ترکیب توابع(درس 48 از 107)

بسته ۱۹: تابع درجه سوم(درس 49 از 107)

بسته ۲۰: یکنوایی توابع(درس 50 از 107)