بسته آموزشی عربی، زبان قرآن 2 (ویژه انسانی)

پایه و رشته:یازدهم, دوازدهم رشته انساني
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
2001دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
1436سوال تستی
2001کاربر
1436سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

بسته‌های پیشنهادی