خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی علوم تجربی نهم

پایه:نهم
ناظر علمی:مونا علیزاده
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
2652دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
10ساعت ویدیو آموزشی
4198سوال تستی
2652کاربر
10 ساعتویدیو آموزشی
4198سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم

فصل هشتم

فصل نهم

فصل دهم

فصل یازدهم

فصل دوازدهم

علوم تجربی نهم

فصل چهاردهم

فصل پانزدهم