خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی هفتم

پایه:هفتم
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
920دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
4ساعت ویدیو آموزشی
2099سوال تستی
920کاربر
4 ساعتویدیو آموزشی
2099سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل اول : راهبردهای حل مسئله

فصل دوم : عددهای صحیح

فصل سوم : جبر و معادله

فصل چهارم : هندسه و استدلال

فصل پنجم : شمارنده ها و اعداد اول

فصل ششم : سطح و حجم

فصل هفتم : توان و جذر

فصل هشتم : بردار و مختصات

فصل نهم : آمار و احتمال