خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی هفتم

پایه:هفتم
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
1301دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
4ساعت ویدیو آموزشی
2099سوال تستی
1301کاربر
4 ساعتویدیو آموزشی
2099سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل اول : راهبردهای حل مسئله

فصل دوم : عددهای صحیح

فصل سوم : جبر و معادله

فصل چهارم : هندسه و استدلال

فصل پنجم : شمارنده‌ها و اعداد اول

فصل ششم : سطح و حجم

فصل هفتم : توان و جذر

فصل هشتم : بردار و مختصات

فصل نهم : آمار و احتمال