خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی علوم تجربی هفتم

پایه:هفتم
ناظر علمی:مونا علیزاده
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
842دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
1ساعت ویدیو آموزشی
1185سوال تستی
842کاربر
1 ساعتویدیو آموزشی
1185سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

مواد پیرامون ما

از معدن تا خانه

سفر آب روی زمین

سفر آب درون زمین

انرژی و تبدیل‌های آن

منابع انرژی

گرما و بهینه‌سازی انرژی

یاخته و سازمان‌بندی آن

سفرۀ سلامت

سفر غذا

گردش مواد

تبادل با محیط