بسته آموزشی علوم تجربی هفتم

پایه:هفتم
ناظر علمی:مونا علیزاده
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
1438دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
1ساعت ویدیو آموزشی
1181سوال تستی
1438کاربر
1 ساعتویدیو آموزشی
1181سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

بسته‌های پیشنهادی