خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی فیزیک 1 رشته تجربی

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته تجربي
ناظر علمی:محمدعلی یعقوبی
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
3348دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
10ساعت ویدیو آموزشی
2652سوال تستی
3348کاربر
10 ساعتویدیو آموزشی
2652سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل چهارم: دما و گرما

بسته ۱: دما و دماسنجی(درس 17 از 20)

بسته ۲: انبساط گرمایی(درس 18 از 20)

بسته۳: گرما(درس 19 از 20)

بسته ۴: تغییر حالت های ماده و روش‌های انتقال گرما(درس 20 از 20)