خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی فیزیک 1 رشته ریاضی

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته رياضي
ناظر علمی:محمدعلی یعقوبی
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
1456دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
17ساعت ویدیو آموزشی
2996سوال تستی
1456کاربر
17 ساعتویدیو آموزشی
2996سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل اول: فیزیک و اندازه‌گیری

بستۀ 1: فیزیک، دانش بنیادی و مدل سازی در فیزیک(درس 1 از 25)

بستۀ 2: اندازه گیری و یکاها(درس 2 از 25)

بستۀ 3: تبدیل یکاها و نمادگذاری علمی(درس 3 از 25)

بستۀ 4: سازگاری یکاها و اندازه گیری دقت(درس 4 از 25)

بستۀ 5: چگالی(درس 5 از 25)