خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی شیمی 1

پایه و رشته:دهم, دوازدهم رشته رياضي, تجربي
ناظر علمی:سید محسن هاشمی
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
5829دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
14ساعت ویدیو آموزشی
3007سوال تستی
5829کاربر
14 ساعتویدیو آموزشی
3007سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل اول ـ کیهان زادگاه الفبای هستی

بستۀ 1: عنصرها چگونه پدید آمدند؟(درس 1 از 25)

بستۀ 2: اختلاف نوترون، پروتون و الکترون و نماد ذرات زیراتمی(درس 2 از 25)

بستۀ 3: ایزوتوپ(درس 3 از 25)

بستۀ 4: جرم اتمی(درس 4 از 25)

بستۀ 5: مسائل استوکیومتری(درس 5 از 25)

بستۀ ۶: نور و طیف های آن و طیف نشری خطی هیدروژن(درس 6 از 25)

بستۀ 7: آرایش یون ها و قاعدۀ آفبا(درس 7 از 25)

بستۀ ۸: تعیین دوره و گروه و لایۀ ظرفیت(درس 8 از 25)

بستۀ ۹: نامگذاری ترکیبات یونی(درس 9 از 25)