خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی هفتم

پایه:هفتم
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
920دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
4ساعت ویدیو آموزشی
2099سوال تستی
920کاربر
4 ساعتویدیو آموزشی
2099سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل چهارم : هندسه و استدلال

روابط بین پاره خط ها(درس 18 از 40)

روابط بین زاویه ها(درس 19 از 40)

تبدیلات هندسی (انتقال، تقارن، دوران)(درس 20 از 40)

شکل های مساوی (هم نهشت)(درس 21 از 40)