خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی هفتم

پایه:هفتم
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
959دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
2099سوال تستی
959کاربر
4 ساعتویدیو آموزشی
2099سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل چهارم : هندسه و استدلال

روابط بین پاره‌خط‌ها(درس 24 از 40)

روابط بین زاویه‌ها(درس 25 از 40)

تبدیلات هندسی (انتقال، تقارن، دوران)(درس 26 از 40)

شکل‌های مساوی (هم‌نهشت)(درس 27 از 40)