خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی هفتم

پایه:هفتم
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

شروع رایگان
954دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
2099سوال تستی
954کاربر
4 ساعتویدیو آموزشی
2099سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه

فصل ششم : سطح و حجم

حجم‌های هندسی(درس 32 از 40)

محاسبه حجم‌های منشوری(درس 33 از 40)

مساحت جانبی و کل(درس 34 از 40)

حجم و سطح(درس 35 از 40)