خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی ریاضی هفتم

پایه:هفتم
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
920دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
4ساعت ویدیو آموزشی
2099سوال تستی
920کاربر
4 ساعتویدیو آموزشی
2099سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

فصل هشتم : بردار و مختصات

پاره خط جهت دار(درس 34 از 40)

بردارهای مساوی و قرینه(درس 35 از 40)

مختصات(درس 36 از 40)

بردار انتقال(درس 37 از 40)