خانه بسته های دانش آموزی

بسته آموزشی علوم تجربی ششم

پایه:ششم
منابع غیر تالیفی:
مدت دوره:
مدل آموزش:

قیمت:
تومان
342دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
1114سوال تستی
342کاربر
1114سوال تستی
back-ground-banner
back-ground-banner

علوم تجربی ششم

زنگ علوم(درس 1 از 14)

سرگذشت دفتر من(درس 2 از 14)

کارخانه‌ی کاغذسازی(درس 3 از 14)

سفر به اعماق زمین(درس 4 از 14)

زمین پویا(درس 5 از 14)

ورزش و نیرو (۱)(درس 6 از 14)

ورزش و نیرو (۲)(درس 7 از 14)

طراحی کنیم و بسازیم(درس 8 از 14)

سفر انرژی(درس 9 از 14)

خیلی کوچک، خیلی بزرگ(درس 10 از 14)

شگفتی‌‏های برگ(درس 11 از 14)

جنگل برای کیست؟(درس 12 از 14)

سالم بمانیم(درس 13 از 14)

از گذشته تا آینده(درس 14 از 14)