بسته آموزشی مطالعات اجتماعی ششم

پایه:ششم
منابع غیر تالیفی:
شروع رایگان
348دانش آموز
مجموع کاربران این بسته
818سوال تستی
348کاربر
818سوال تستی

ویژگی‌های بسته آموزشی

درسنامه‌ی مفهومی ویژه هر مبحث درسی مبتنی بر روش میکرولرنینگ
تمرینات سطح‌بندی‌شده در سه سطح آموزشی، تثبیت و تسلط
ویدیوهای آموزشی از تدریس اساتید برتر کشور ویژه دروس تخصصی هر رشته
ایستگاه خودآزمایی آنلاین برای ارزیابی دقیق کیفیت مطالعه